EURACTIV PR

An easy way of publishing your relevant EU press releases.

Silesia deserves autonomy and Poland should grant it

Date

31 Mar 2017

Sections

Global Europe
Languages & Culture
Social Europe & Jobs
Central Europe

General Assembly of European Free Alliance-European Political Party in Katowice.


 

We, from the European Free Alliance (EFA), came here to help Poland realize that it has nothing to be afraid of if it respects the rights of its citizens of Silesian origin and grants them the autonomy they desire and deserve.

 

These words from the EFA President Francois Alfonsi summarise in the best possible way the goals of the EFA 15th General Assembly that started officially today in Katowice, Silesia.

Autonomy for Silesia, a long-standing request of the Silesian people that is still left unanswered by Warsaw, is in the main focus of the General Assembly that gathered more than 200 delegates, among them 5 Members of the European Parliament, from 21 different countries. They adopted a statement, asking the Polish state to finally comply with the fundamental right to self-determination as well as with European common practice and recognize its Silesian minority. At the same time Poland is urged to make concrete steps towards the decentralization of the state and re-granting autonomy to Silesia. The events take place under the slogan: Autonomia to normalnosc- Silesia deserves autonomy ".

The delegates also discussed important issues for the future of the European Union as a whole such as Brexit, the refugee crisis, energy sovereignty and sustainable development and agreed that EFA should involve itself in these policy fields even more. This will also be reflected in the EFA Electoral Manifesto for the 2019 European Parliament elections, for which the first foundations have been laid in Katowice.

The General Assembly also approved the membership requests of the parties Oljka (Slovenian Istria), Inseme (Corsica) and Patrie Furlane (Friuli), thus raising the  overall number of EFA member parties to 49. A series of declarations and motions in support of the Sahrawi, Kurdish and Palestinian people, sustainable development, energy sovereignty and other issues of regional and European interest.

More high resolution pictures of the EFA General Assembly can be found here

 Polish version follows 

Jako cz?onkowie Wolnego Sojuszu Europejskiego (EFA) przyjechali?my pomóc Polsce i polskim w?adzom zrozumie??e poszanowanie praw obywateli czuj?cych si? ?l?zakami nie stanowi dla nich ?adnego zagro?enia. Powinni zyska? autonomi?, której chc? i na któr? zas?uguj?.  tak Francois Alfonsi, przewodnicz?cy Wolnego Sojuszu Europejskiego najkrócej podsumowa? cele 15. Zjazdu EFA, który zosta? dzi? oficjalnie otwarty w Katowicach.

Autonomia, której przywrócenia od lat domagaj? si? ?l?zacy, wci?? pozostaje postulatem bez odpowiedzi z Warszawy. W?a?nie wokó? niej skupia si? tematyka tegorocznego zgromadzenia, na który przyjecha?o ponad 200 delegatów z 21 krajów, w tym 5 europarlamentarzystów.

Przyj?to o?wiadczenie, w którym pa?stwo polskie zosta?o wezwane do poszanowania podstawowego prawa do samostanowienia, a tak?e do ogólnoeuropejskiej praktyki uznania mniejszo?ci ?l?skiej. Jednocze?nie Polska zosta?a wezwana do podj?cia konkretnych kroków na drodze do decentralizacji pa?stwa i przywrócenia autonomii na Górnym ?l?sku. Wydarzenia odbywaj? si? pod dwuj?zycznym has?em: Autonomia to normalno??- Silesia deserves autonomy  (?l?sk zas?uguje na autonomi?)".

Delegaci omawiali równie? wa?ne tematy zwi?zane z przysz?o?ci? Unii Europejskiej jako ca?o?ci w obliczu Brexitu, kryzysu migracyjnego oraz potrzeby zapewnienia zrównowa?onego rozwoju i dostarczania czystej energii. Uzgodniono, ?e EFA jeszcze mocniej zaanga?uje si? w kszta?towanie polityki na tym polu. Znajdzie to równie? odzwierciedlenie w Manife?cie Wyborczym na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, którego podstawy powsta?y w?a?nie w Katowicach.

Na dorocznym zje?dzie w szeregi EFA przyj?to trzy nowe partie: Oljka (S?owe?ska Istria), Inseme (Korsyka) i Patrie Furlane (Friuli, W?ochy). Tym samym liczba organizacji cz?onkowskich Wolnego Sojuszu Europejskiego wzros?a do 49. Przyj?to wnioski i uchwa?y o poparciu dla ludno?ci Zachodniej Sahary, Kurdów i Palesty?czyków, inne dokumenty dotyczy?y zrównowa?onego rozwoju, suwerenno?ci energetycznej regionów oraz innych spraw o zasi?gu zarówno regionalnym, jak i ogólnoeuropejskim.

 

Jobs

Cruise Lines International Association
Policy Officer
European Institute of Peace
Research Consultants
International Association for Democracy (IAD)
Lobbying Officer (voluntary)
European Food Banks Federation
Head of ​Fundraising and Partnerships​​
European Affairs Consulting Group (Eacon)
EU Public Affairs Trainee
International Commission of Jurists - European Institutions
Programme Manager
Terre des Hommes International Federation
Child and Youth Participation Advisor (Environment & Climate)