EURACTIV PR

An easy way of publishing your relevant EU press releases.

S&Ds on Schengen: It is time to end a decade of unfair treatment of Bulgarians and Romanians (EN/BG/RO)

Date

06 Oct 2022

Sections

Europe's East

In our efforts to end over a decade of unfair treatment of Bulgarian and Romanian citizens, the Socialists and Democrats pushed for a headline plenary debate in the European Parliament on the accession of Romania and Bulgaria to the Schengen area without internal border control.

In the debate today, the S&D Group is calling on the Czech Presidency and the Council to finally unblock the lifting of border controls for Bulgaria and Romania. Both countries have fulfilled all the legal and technical obligations needed for the Schengen acquis to apply in full since 2011.

The debate taking place today comes ahead of a vote on a resolution during the October II plenary session where we will work with other political groups to send a clear message from the European Parliament that the wait must finally be over.

Iratxe García Pérez, S&D Group President, said:

“Without any objective reason, Bulgaria and Romania have been waiting eleven years for the Council to unblock their entry into Schengen. Freedom of movement is one of the fundamental pillars of our Union, and citizens of Bulgaria and Romania have the same right as citizens of other member states. No more and no less. It is a question of fairness. This discriminatory blockade in the Council must end, otherwise citizens in these countries will run out of patience. We talk a lot about solidarity but it must apply to everyone. You cannot ask for solidarity from Bulgaria and Romania when the European Union is not living up to its own commitments. It is the best recipe for fuelling disaffection with Europe and support for populist anti-European messages.”

Gaby Bischoff, S&D Vice President, said:

“Millions of Bulgarians and Romanians have been denied their full rights to free movement for too long. With EU membership comes obligations and rights. Bulgaria and Romania have fulfilled their Schengen obligations, and are Schengen members, but their citizens are still not able to enjoy the same rights. We pride ourselves on being a union based on values and the rule of law and this failure to act is harmful and hypocritical. Unequal treatment gives the impression that there are second class citizens in the EU. Furthermore, the never-ending block in the Council is another example of the limits of unanimity in the EU’s decision-making. We need to echo today’s debate with a clear and strongly-worded resolution that outlines Parliament’s overwhelming support for the treaty provisions on Schengen to apply to Romania and Bulgaria as soon as possible.”

Note to editors

  • Under Article 3 (2) TEU and Article 67 (2) TFEU, the EU is obliged to provide an area of freedom, security and justice without internal border control. Under their Treaties of Accession, Bulgaria and Romania belong to this area.
  • Despite fulfilling the legal and technical requirements to have Schengen rules apply fully, Romanians and Bulgarians continue to face internal border controls with other Schengen members.
  • As a result of the unanimity rule, the Council blocked the lifting of internal border controls in 2011.
  • In a resolution in December 2018, the European Parliament supported lifting internal border controls for Bulgaria and Romania and has since reiterated that support on multiple occasion.

*********************************************************************************

Сoциалистите и демократите в ЕП за Шенген: Време е да приключи десетилетието на нечестно третиране на българи и румънци

Социалистите и демократите се пребориха за дебат в пленарна зала на Европейския парламент за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство без вътрешен граничен контрол в стремежа на парламентарната група да се сложи край на нечестното третиране българските и румънските граждани.

По време на дебата днес Групата на С&Д ще призове чешкото председателство и Съвета най-накрая да разблокират премахването на граничния контрол за България и Румъния. И двете страни са изпълнили от 2011 г. всички правни и технически задължения, необходими за прилагането на Шенгенското законодателство в пълна степен.

Днешният дебат се случва преди гласуването на резолюция по време на втората пленарна сесия на ЕП през октомври (17-20 октомври 2022 г.). Ще работим с другите политически групи, за да изпратим ясен сигнал от Европейския парламент, че чакането най-накрая трябва да приключи.

Ираче Гарсия Перес - председател на Групата на С&Д - каза:

"Без никакви обективни причини България и Румъния чакат 11 години Съветът да разблокира тяхното влизане в Шенген. Свободата на движение е един от основните стълбове на нашия Съюз и гражданите на България и Румъния имат същите права като гражданите на останалите държави членки. Това е въпрос на честност. Това дискриминационно блокиране в Съвета задължително трябва да приключи, в противен случай търпението на тези граждани ще свърши. Говорим много за солидарност, но тя трябва да се прилага към всички. Не можете да търсите солидарност от България и Румъни, когато Европейският съюз не отговаря на своите ангажименти. Това е най-добрата рецепта за подклаждане на разочарование от Европа и за подкрепа на популистки антиевропейски послания."

Габи Бишоф - заместник-председател на Групата на С&Д - каза:

"На милиони българи и румънци са отказвани прекалено дълго техните пълни права за свободно движение. Членството в ЕС върви със задължения и права. България и Румъния са изпълнили своите шенгенски задължения и са членове на Шенген, но техните граждани не могат да се радват на същите права. Ние се гордеем с това, че сме съюз, основан върху ценности и върховенство на закона и тази неспособност да се действа е вредна и лицемерна. Неравностойното третиране оставя впечатлението, че съществуват втора класа граждани на ЕС. Освен това, безкрайното блокиране в Съвета е още един пример за ограниченията на единодушието в процеса на взимане на решения в ЕС. Ние трябва да отразим това в днешния дебат с ясна резолюция със силни думи, подчертаващи огромната подкрепа на Парламента разпоредбите на Шенгенското законодателство да се прилагат за България и Румъния възможно най-бързо."

Бележка за редакторите:

- Съгласно член 3 (2) от Договора за ЕС и член 67 (2) от Договора за функциониране на ЕС, Съюзът е длъжен да осигури пространство за свобода, сигурност и справедливост без вътрешен граничен контрол. България и Румъния принадлежат към това пространство, съгласно техните договори за присъединяване.

- Българите и румънците продължават да са подлагани на вътрешна гранична проверка от други членки на Шенген, въпреки че България и Румъния изпълняват правните и техническите изисквания, за да се прилагат напълно шенгенските правила.

- Съветът блокира премахването на вътрешните гранични проверки през 2011 г. като резултат от правилото за единодушие.

- В резолюция от декември 2018 г. Европейският парламент подкрепи премахването на вътрешните гранични проверки за България и Румъния и оттогава многократно подчертава тази своя подкрепа.

*********************************************************************************

Social-democrații din Parlamentul European despre Schengen: E timpul să punem punct unui deceniu de tratament injust pentru români și bulgari

În efortul de a pune capăt unui deceniu de tratament injust pentru cetățenii români și bulgari, social-democrații din Parlamentul European au solicitat dezbaterea aderării celor două state la spațiul Schengen, fără controale la frontieră, în prima sesiune plenară a lunii ocrombrie.

În cadrul dezbaterii de astăzi, Grupul S&D solicită președinției cehe și Consiliului să deblocheze eliminarea controalelor la granițe pentru România și Bulgaria. Ambele state au îndeplinit toate obligațiile legale și tehnice necesare aderării la spațiul Schengen, încă din 2011.

Dezbaterea de astăzi vine înaintea unui vot pe o rezoluție specifică, ce va avea loc în cea de-a doua sesiune plenară din luna octombrie. Cu această ocazie, vom lucra împreună cu alte grupuri politice pentru a trimite un mesaj clar din Parlamentul European că așteptarea trebuie să ia sfârșit.

Iratxe García Perez, președinta Grupului social-democrat:

 “Fără niciun motiv obiectiv, România și Bulgaria așteaptă de 11 ani deblocarea aderării lor la spațiul Schengen de către Consiliu. Libertatea de mișcare este unul dintre pilonii fundamentali ai Uniunii noastre, iar cetățenii români și bulgari au aceleași drepturi ca și cetățenii celorlalte state membre. Nici mai mult, nici mai puțin. Este o chestiune de justiție. Această blocadă discriminatorie în Consiliu trebuie să ia sfârșit, altfel cetățenii români și bulgari riscă să își piardă răbdarea.
Vorbim mult despre solidaritate, dar aceasta trebuie să se aplice tuturor. Nu poți cere solidaritate de la Bulgaria și România atâta timp cât Uniunea Europeană nu își îndeplinește promisiunile. Este ”rețeta perfectă” pentru a crește susținerea mesajelor populiste, anti-Europene.”

Gaby Bischoff, vice-președinta Grupului social-democrat:

“Milioane de români și bulgari au fost privați de dreptul lor la liberă mișcare de prea mult timp. Odată cu aderarea la UE vin atât responsabilități, cât și drepturi. România și Bulgaria și-au îndeplinit obligațiile Schengen, și sunt membri Schengen, dar cetățenii lor nu se pot bucura de aceleași drepturi. Suntem mândri să fim o uniune bazată pe valori și pe statul de drept, iar acest eșec de a acționa este dăunător și frizează ipocrizia. Tratamentul inegal lasă impresia că există cetățeni ”de mâna a doua” în UE. Mai mult, blocada constantă în Consiliu este un alt exemplu al limitelor unanimității în luarea de decizii la nivelul UE. Trebuie să revenim după dezbaterea de astăzi cu o rezoluție puternică, ce descrie susținerea Parlamentului pentru ca prevederile Acordului Schengen să fie aplicat și României și Bulgariei cât de repede posibil.”

Notă pentru jurnaliști:

  • Articolul 3 (2) TEU și Articolul 67 (2) TFEU stipulează că UE este obligată să ofere un spațiu de libertate, securitate și justiție fără controale la granițele interne. Conform Tratatelor de Accesiune, Bulgaria și România aparțin acestei zone.  
  • În pofida faptului că au îndeplinit cerințele legale și tehnice pentru a beneficia de regulile Schengen, cetățenii români și bulgari încă mai trebuie să se supună controalelor la frotierele interne cu alte state membre Schengen.
  • Ca rezultat al regulii unanimității, Consiliul blochează ridicarea controalelor la granițele interne din 2011.
  • Într-o rezoluție din decembrie 2018, Parlamentul European susține ridicarea controalelor la granițele interne pentru Bulgaria și România. De atunci instituția a reiterat susținerea pentru acest obiectiv cu mai multe ocazii. 

Jobs

Norwegian Refugee Council
Institutional Partnership Officer Belgium
FRS TOURISM LTD
Travel Designer
European Union of Medical Specialists (UEMS)
Administrative Officer for UEMS Specialist Bodies
European Union of Medical Specialists (UEMS)
UEMS Project Coordinator
EPIA SolarPower Europe AISBL
Events and Marketing Intern
HYDROGEN EUROPE
Membership intern
HYDROGEN EUROPE
Ready4H2 Project Intern