EURACTIV PR

An easy way of publishing your relevant EU press releases.

Bulgarian and EU justice must cast a light over so many shady affairs from Borissov’s years in power (EN/BG)

Date

22 Mar 2022

Sections

Justice & Home Affairs

The president of the European Parliament’s committee on civil liberties, justice and home affairs, Juan Fernando López Aguilar, met today with the Bulgarian Minister of Justice, Nadezhda Yordanova. They discussed together the rule of law crisis in Bulgaria over the last years. According to them, there are too many questions that need answers, especially now when the European Public Prosecutor’s Office confirms it has received reports from Bulgaria highlighting serious allegations of fraud concerning EU funds and systematic corruption involving top officials. Mr. López Aguilar and Minister Yordanova agreed there were too many cases that raise concerns in Bulgarian society and that undermine the belief of Bulgarian citizens in the achievements of democracy.

Juan Fernando López Aguilar, S&D MEP and chair of the European Parliament’s committee on civil liberties, justice and home affairs, said:

“I trust the European Public Prosecutor’s Office will do its part of the job, but I also count on the Bulgarian judicial system. They have to complement each other in the best interests of our citizens. The European Parliament has been a vocal critic to what has been going on in Bulgaria for the last 10 years during the period Boyko Borissov was Prime Minister. Bulgarians count on an independent judiciary in their own country to cast a light on all of this in compliance with all procedural guarantees. This includes respect for judicial independence, due process of law, presumption of innocence, right to be informed, access to a lawyer and access to judicial remedies, enshrined by the EU Charter and EU Legislation. Mr. Borissov should be able to answer the questions of the investigating authorities and I hope he will collaborate with the investigations going on in Bulgaria.”

Petar Vitanov, S&D MEP and Head of the Bulgarian delegation in the S&D Group, said:

“For many years, Boyko Borissov and his party GERB have been misleading Bulgarians. He and his party claim they have the unconditional support of the EU institutions and the European People’s Party. This led our country to disastrous consequences for the rule of law. I hear now that Mr. Borissov is complaining he is a victim of arbitrary arrest, but I see no ground for the statements he makes. We, Bulgarians, know very well what arbitrary arrests and justice mean and this was turned into practice under Mr. Borissov in office as Prime Minister. And our colleagues from the EPP turned a blind eye to this over the past 10 years. There is a lot to do to restore the trust of Bulgarians and our European partners in the rule of law in our country. Bulgaria is on the right track and we need more light on the years Boyko Borissov was in power.”

***********************************************************************************

Българското и европейското правосъдие са длъжни да хвърлят светлина върху толкова много сенчести афери от годините на Борисов

Председателят на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент Хуан Фернандо Лопес Агилар се срещна днес с българския министър на правосъдието Надежда Йорданова. Те обсъдиха заедно кризата с върховенството на закона в България през последните години. Според тях, има прекалено много въпроси, които се нуждаят от отговор, особено сега, когато Европейската прокуратура потвърждава, че е получила сигнали от България със сериозни твърдения за измами с европейски средства и системна корупция по отношение на висши публични служители. Г-н Лопес Агилар и министър Йорданова се съгласиха, че има прекалено много случаи, които пораждат тревога в българското общество и които подкопават вярата на българските граждани в достиженията на демокрацията.

Хуан Фернандо Лопес Агилар - евродепутат от групата на С&Д и председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент - заяви:

Вярвам, че Европейската прокуратура ще свърши своята част от работата, но също разчитам на българската съдебна система. Те трябва да се допълват една друга в най-добър интерес на нашите гражданите. Европейският парламент многократно е критикувал случващото се в България през последните 10 години във времето, когато Бойко Борисов беше министър-председател. Българите разчитат на независима съдебна система в тяхната собствена страна, която да хвърли светлина върху всичко това в съотвествие с всички процедурни гаранции. Това включва спазване на съдебната независимост, справедливо съдопроизводство, презумпция за невиновност, право на информиране, достъп до адвокат, съдебна защита, заложени в Хартата на ЕС и европейското законодателство. Г-н Борисов трябва да може да отговори на въпросите на разследващите власти и се надявам, че ще сътрудничи по текущите разследвания.

Петър Витанов - водач на делегацията български евродепутати в групата на С&Д - заяви:

Много години Бойко Борисов и неговата партия ГЕРБ подвеждаха българите. Той и неговата партия твърдят, че имат безусловната подкрепа на европейските институции и на Европейската народна партия. Това доведе нашата страна до катастрофални последици за върховенството на закона. Сега чувам, че г-н Борисов се оплаква, че е жертва на произволен арест, но не виждам основания за твърдението, което той прави. Ние, българите, знаем много добре какво значат произволни арести и съдебен произвол, които бяха превърнати в практика по времето, когато г-н Борисов бе премиер. И нашите колеги от ЕНП си затваряха очите за това през последните 10 години. Има много неща да се свършат, за да се възстанови доверието на българите и на нашите европейски партньори във върховенството на закона в нашата страна. България е на прав път и се нуждаем от повече светлина върху годините, когато Бойко Борисов бе на власт.

Jobs

The Federation of European Securities Exchanges (FESE)
Policy Intern
European Health Management Association
Director of Policy and Research
European and International Booksellers Federation
Communication & Events Intern
EPIA SolarPower Europe AISBL
Project Officer
Single Resolution Board
Vice-Chair and Director of SRB
Cecoforma , Loi 42 , Seauton
Event Project Manager
European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators
3 Head of Department Positions (AD11)